გიდი (გეოტურიზმის და ა.შ.)

პრაქტიკის  მასწავლებელი: ზურაბ გოლიაძე

საგანმანათლებლო პროგრამის   III    საფეხური

60 კრედიტი – 10 თვე

ერთი სტუდენტის ღირებულება – 1150 ლარი

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 18 წელი, განათლება – ზოგადი;

მისაღები პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა – 20

Advertisements