მზარეული

პრაქტიკის  მასწავლებელი: მაია ონაშვილი, მანანა ჯაველიძე

საგანმანათლებლო პროგრამის   III    საფეხური

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, განათლება – საბაზო;

მისაღები პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა – 50

Advertisements