მცენარეთა დაცვის ტექნიკოსი

პრაქტიკის  მასწავლებელი: ლუარა გოგეშვილი

საგანმანათლებლო პროგრამის   III    საფეხური

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, განათლება – საბაზო;

მისაღები პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა – 20

Advertisements