ტრაქტორისტ- მემანქანე

პრაქტიკის  მასწავლებელი: გიორგი ინწკირველი

საგანმანათლებლო პროგრამის   III    საფეხური

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, განათლება – საბაზო;

მისაღები პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა – 25

Advertisements